درباره ما

چه اهدافی را دنبال می کنیم؟

وقتی موضوع فناوری مورد بررسی قرار می گیرد، دو واژه نزدیک به هم مرتباً استفاده می گردند:

«اختراع » و « نوآوری »

اختراع:

عبارت است از خلق یک تکنولوژی نوین. این تکنولوژی نوین می تواند یک کالا ، یک فرایند یا یک سیستم پیش از این شناخته شده باشد یک ماده ترکیبی جدید، یک کالا تولیدی جدید و یک فرایند جدید، اختراعات را می سازند

کلمه "جدید" در اینجا به معنی جدید و تازه برای دنیاست

نوع آوری:

شامل خلق کالا ، خدمت یا فرایندی می باشد که برای "سازمان " جدید است. نوآوری، معرفی به بازار است، یا کاربرد آن چیز جدید برای سازمان و یا تجاری کردن آن. لازم نیست برای دنیا تازه و جدید باشد، بلکه نوآوری به اولین بار استفاده کردن از یک ایده به وسیله یک سازمان اطلاق می شودبنا به توضیحات فوق مرکز رشد فناوری های کشاورزی در پی خلق و اختراع تکنولوژی نیست بلکه هدف آن توسعه فناوری ها و نوآوری در ارائه خدمات و بهبود نحوه استفاده از منابع محدود و با ارزشمان (آب، خاک و هوا) می باشد

به عبارت دیگر این مرکز بنا دارد با تغییر در روشها و تقویت خدمات موجود از طریق طراحی حضور نظام مند عوامل کارشناسی ( مهندس مشاور، مهندس ناظر، پیمانکار و مسئول فنی) در فرآیند تولید و فراوری محصولات کشاورزی و نیز با بکارگیری واسط های تکنولوژیک جدید همچون طراحی و پیاده سازی نرم افزارها ، اپلیکیشن ها و سامانه های خدمات الکترونیک، در جهت رشد و توسعه فناوری ها در بخش کشاورزی حرکت و موجب کمک به ارتقاء بهره وری در منابع پایه و طبیعی گردد


نشانی

  • مرکزرشدوفناوری های کشاورزی واقع درخ شیخ فضل اله نوری روبروی پارک شهر کوچه ملت 1
  • 32229209-32242862
  • https://telegram.me/markazroshd95

نشانی

  • اراک، خیابان جهاد، جنب جهاد کشاورزی، خیابان هادی، روبروی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی
  • 34032586-8
  • 34032585
  • https://telegram.me/nezam94

پیام خود را بنویسید