کمیته تخصصی

تیم مدیریت رویش جمعی از مدیران جوان و پرشور است که از ویژگی های زیر برخوردار می باشند

چگونگی ارائه خدمات توسط ما؟

با این اعتقاد که خلاقیت موتور نوآوری است ،افراد خلاقی که می توانند افکار خود را به نوآوری تبدیل کنند مخاطبان مرکز رشد فناوری های کشاورزی می باشند ای ...

چه اهدافی را دنبال می کنیم؟

وقتی موضوع فناوری مورد بررسی قرار می گیرد، دو واژه نزدیک به هم مرتباً استفاده می گردند:

ما که هستیم؟

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی به منظور عمل به رسالت و ماموریت بر عهده در خصوص گستر ...

;